vedtatt 29. oktober 2021

§ 1
Foreningen
Forening for kirurger som er medlemmer av Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi (NFGK) med interesse for kolorektalkirurgi

§ 2
Foreningens formål
Foreningens formål er å fremme utdanning, kvalitetssikring og generell utvikling innen kolorektalkirurgi, samt å stimulere til etablering av nasjonale og internasjonale kontakter og vitenskapelig samarbeid innen fagfeltet

§ 3
Medlem
Medlem i foreningen er den har betalt årsavgift til NFGK og søker medlemskap til styrets leder

§ 4
Årsmøtet
Innkalling til årsmøtet skal sendes ut en måned før møtet. Årsmøtet velger styrets medlemmer

§ 5
Styret har følgende posisjoner:

  • Styreleder
  • Nestleder
  • Vitenskapelig sekretær
  • Tre øvrige medlemmer
  • To varamedlemmer

Styreleder blir valgt av årsmøtet for to år. Øvrige styremedlemmer velges også for to år. Styreleder tilstreber å innkalle til første møte innen to måneder fra årsmøtet, der styret konstituerer seg og fordeler de øvrige styreposisjoner. Varamedlemmer velges for to år. På første møte defineres hvem som er første og andre vara.
Styremedlemmer (inkl. styreleder) kan gjenvelges til samme eller annen posisjon i styret, vanligvis i maksimalt tre sammenhengende perioder.
Varamedlemmer har rett til å delta i styremøter, men stemmerett kun der denne erstatter et ordinært styremedlem som ikke kan møte. Skulle det ved avstemninger internt i styret oppstå stemmelikhet, teller styreleders stemme dobbelt.

Årsmøtet skal finne sted i sammenheng med annen aktivitet i Norsk kirurgisk Forening.
Årsmøtet skal protokollføres.
Det tilstrebes at alle geografiske områder, alle utdannelses-/kompetansenivåer og kjønn er representert i styret.
Valgkomite
Ved årsmøtet velges en valgkomite bestående av tre personer, en av disse er sammenkallende. Minst ett medlem av valgkomiteen skal utskiftes hvert år.

§ 6
Æresmedlemmer
Foreningen kan ha norske og utenlandske æresmedlemmer. Forslag på æresmedlem skal være styret i hende minst tre måneder før årsmøtet