november 20, 2021

Under Kirurgisk høstmøte, oktober 2019, ble det arrangert et IBD-symposium. Tilstede var det 30 kirurger. Bortsett fra UNN var alle universitetssykehus representert.

I Norge er reservoarkirurgien og den avanserte IBD-kirurgien fordelt på flere sentra, med til dels lite volum. I Danmark er IBD- og reservoarkirurgien sentralisert i regi av myndighetene.

Deltakerne på IBD-symposiet ønsket at styret i Norsk forening for kolorektal kirurgi (NFKK) skulle nedsette en arbeidsgruppe som skulle komme med en felles uttalelse vedrørende komplisert IBD- og reservoarkirurgi. Gruppen skulle komme med anbefalinger hvor denne kirurgien skulle lokaliseres og lage retningslinjer for hvordan IBD-kirurgien generelt skulle organiseres (samarbeid med gastromedisink avdeling, IBD MDT-møter osv.).

Styret i NFKK bestemte at arbeidsgruppen skulle breddes slik at alle universitetssykehusene ble representert med en representant hver i tillegg til 6 representanter fra mindre sykehus; en fra Helse-nord, en fra Helse midt, to fra Helse vest og to fra Helse sør-øst.
Det ble sendt ut brev til alle kirurgiske avdelinger med gastroenterologisk kirurgi, der aktuelle representanter  kunne meldes inn. Endelig gruppe hadde 11 representanter.

Arbeidsgruppen fikk følgende mandat:

  • Definere hva som innbefattes av begrepet avansert IBD – kirurgi
  • Lage faglig begrunnede anbefalinger for hvilke kriterier som bør være innfridd hos sykehus som skal drive med avansert IBD – kirurgi
  • Lage faglig begrunnede anbefalinger for hvilke kriterier som bør være innfridd ved sykehus som skal drive med reservoarkirurgi.

Gruppen konstituerte seg med Hanne Skoglund Heid (OUS) som leder. Arbeidsgruppen har arbeidet selvstendig.

IBD-arbeidsgruppen, ved leder, la frem sin rapport under årets kirurgiske høstmøte. Arbeidsgruppen var enig om de fleste punktene men det uenighet om reservoarkirurgien i Helse sør-øst skulle være lokalisert på ett eller to sykehus.
Hvis IBD-gruppens anbefalinger skal legges til grunn for videre organisering av IBD kirurgien i Norge vil det få konsekvenser for en del sykehus. Noen sykehus ville måtte innfri krav for å fortsette å operere mer avansert IBD, andre ville måtte slutte med noen inngrep.

Årsmøtet i NFKK 2021 ble enige om at styret i NFKK skulle sende ut et brev til alle aktuelle sykehus i Norge med ønske om innspill og tilbakemelding til denne rapporten. Det legges opp til et konsensusmøte under kirurgisk høstmøte 2022.

Styret har blitt enig om å sende rapporten til høring til alle gastrokirurgiske og gastroenterologiske avdelinger i landet. Vi oppfordrer alle med interesse for IBD kirurgi å komme med innspill helst gjennom sin avdeling.

L. Hårklau på vegne av styret i NFKK